خط مشی کیفیت

شرکت دیبانیک آلتین تولید کننده انواع باند وگاز استریل وغیر استریل ضمن متعهد نمودن خویش در انجام مدیریت ریسک در جهت تولید دستگاههای ایمن و بی خطر برای مصرف کننده و مطابق با استانداردهای ملی ، استفاده از مواد اولیه مرغوب را گام نخست در فرایند تولید خویش می داند و واحد کنترل کیفیت را به منظور حصول اطمینان خاطر بیشتر به نحوی موثر در سه بخش کنترل مواد اولیه، کنترل حین تولید و کنترل نهایی فعال ساخته است و با امید به بهبود کیفیت محصولات خویش بر آن است تا ضمن افزایش تنوع محصولات و ارائه خدمات موثر در پاسخگویی به نیاز مشتریان عمل نماید.
این خط مشی از تاریخ تصویب بصورت سالیانه در جلسه بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اصول خط مشی به عنوان راهکار اصلی در شرکت دیبانیک آلتین از کلیه پرسنل محترم تقاضا دارد تمامی تلاش خود را در جهت حرکت در این مسیر به کار بندد و از کلیه مدیران محترم شرکت تقاضا می شود که در جهت نگهداری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت شرکت مبادرت به انجام فعالیت های موثر داخلی نمایند.
این شرکت در راستای حرکت در جهت خط مشی خویش با تنظیم اهداف دوره ای ، برنامه های کلی کاری شرکت را مشخص می نماید. لازم به ذکر است کلیه اهداف این شرکت بر اساس اصول زیر تصویب می گردد.

1-    توجه به الزامات قانونی
2-    توجه به نیازها و خواسته های مشتری
3-    بهبود مستمر در حفظ اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت